گروه های کوهنوردی و طبیعت گردی کشور به تفکیک استان و شهر

گروه های کوهنوردی و طبیعت گردی کشور به تفکیک استان و شهر

نام گروهاستانشهرستان
گروه کوهنوردی کوهسار تهرانتهران
شاهین نطنزاصفهاننطنز
گروه کوهنوردی جامآذربایجان شرقیآذرشهر
گروه کوهنوردی المهدیگلستان آزادشهر
کوهنوردان آریائیگلستان فاضل آباد
کوهنوردان آزاد تهرانتهرانتهران
گروه کوهنوردی دنای زنجانزنجانزنجان
كوهنـوردان سايپامازندران
گروه کوهنوردی آستونخوزستانمسجدسلیمان
گروه کوهنوردی آپاداناخوزستاناهواز
نمایندگی انجمن كوه نوردان ایران در سمنان و مهدی شهرسمنانسمنان
گروه کوهنوردی افرا مازندرانتنکابن
گروه کوهنوردی داغ داشآذربایجان شرقیاهر
گروه کوهنوردی اهل قلم گلستانگرگان
گروه اهوراتهرانتهران
انجمن کوهنوردی فرهنگیان ملایرهمدانملایر
انجمن كوهنوردي آموزش وپرورش نجف آباداصفهاننجف آباد
انجمن کوهنوردان دزفولخوزستاندزفول
انجمن کوهنوردان زاگرس ایلامایلام
گروه کوه نوردی آلاداغ خراسان شمالی و رضویبجنورد
گروه کوهنوردی افقکرمانبم
آلام کالفارساقلید
گروه کوه نوردی البرز سمناندامغان
باشگاه کوهنوردی البرز گنبدکاوسگلستانگنبد کاووس
گروه كوهنوردي البرز آزاد شهر گلستانآزادشهر
گروه کوهنوردی و گردشگری البرز اصفهاناصفهاناصفهان
گروه كوهنوردي البرز مازندراننوشهر 
گروه کوهنوردی الـــبرز مازندرانقائمشهر
گروه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریزآذربایجان شرقیتبریز
گروه کوهنوردی دانشگاهیانتهرانتهران
گروه کوهنوردی آلپ سولدوزآذربایجان غربینقده
گروه كوهنوردي آلوارس زنجانزنجان
کوهنوردان آماتیس گلستانگرگان
گروه کوهنوردی و سنگنوردی آلپ سنقرکرمانشاهکرمانشاه
گروه کوهنوردی و صعودهای ورزشی شقایق مازندرانآمل
گروه کوهنوردی بانوان آمورمازندرانبهشهر
گروه کوه نوردی و سنگنوردی اندرسم قزوینقزوینقزوین
انجمن کوهنوردی کارکنان دانشگاه فردوسیخراسان شمالی و رضویمشهد
انجمن کوهنوردان ایرانکهکیلویه و بویر احمدگچساران
انجمن کوهنوردان بروجردلرستانبروجرد
انجمن کوهنوردی آپادانا | فرهنگیان شوشخوزستانشوش
انجمن کوهنوردی اراکمرکزیاراک
گروه كوهنوردي آرامدلان  زنجانزنجان
گروه کوهنوردی آرامـشیزدیزد
گروه کوهنوردی آرامیانگلستانرامیان 
گروه کوهنوردی و طبیعت گردی ارسقمقم
باشگاه ارش همدانهمدانهمدان
باشگاه کوهنوردی آرش بابلمازندرانبابل
ارشفارسشیراز
گروه کوهنوردی اَرَشْکْ دانشگاه علوم پزشکی سمنانسمنانسمنان
گروه کوهنوردی آرش خرامهفارسخرامه
گروه کوهنوردی آریا          گیلان رشت 
گروه کوهنوردی آریا خراسان جنوبیبیرجند
گروه کوهنوردی آرین اصفهاناصفهاناصفهان
گروه كوهنوردي آریوبرزن خوزستانبهبهان
اریوبرزنفارسشیراز
گروه کوهنوردی آرکخراسان جنوبیبیرجند
گروه کوهنوردی عصای سفید کردستانکردستانسنندج
باشگاه کوهنوردی آسمان نیشابور- فرهنگخراسان شمالی و رضوینیشابور
گروه کوهنوردی آسمان کوه پاکدشتتهرانپاکدشت
گروه کوهنوردی اتک خراسان شمالی و رضویدرگز
گروه کوهنوردی جوین (چیل) - انجمن جوانان جوینخراسان شمالی و رضویجوین
گروه کوهنوردی آتوسکرمانکرمان
اوافارسشیراز
گروه کوهنوردی اویشنیزدیزد
گروه کوهنوردی آویشو گیلانماسال
باشگاه آزادگان مشهدخراسان شمالی و رضویمشهد
گروه کوهنوردی آزاد مازندرانساری
گروه کوهنوردی قارتال حکم آبادآذربایجان شرقیتبریز
گروه کوه نوردی بهمن کرمانکرمان
گروه کوهنوردی بامدادان مازندرانبابلسر
گروه کوهنوردی فراز بمکرمانبم
گروه کوهنوردی بانوان میاندوآبآذربایجان غربیمیاندوآب
گروه کوهنوردی باران کوهستاناصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی جهاد کشاورزی گلستان
گروه کوهنوردی بارانخوزستان اهواز
گروه کوهنوردی باران گیلانلاهیجان
گروه کوه پیماییهیئت کوهنوردی بردسکنخراسان شمالی و رضویبردسکن
گروه كوهنوردي استانداري قمقم
گروه کوهنوردی سیالان-قزوینقزوینقزوین
گروه کوهنوردی کانون همدانهمدانهمدان
گروه کوهنوردی فراز بیرجندخراسان جنوبیبیرجند
بیشاپورفارسکازرون
تیم کوهنوردی بلوچستانسیستان و بلوچستان ایرانشهر
باشگاه کوهنوردی سماموسمازندرانرامسر
باشگاه کوهنوردی سلیمان صباحیاصفهانآران و بیدگل
باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی ئاورین بوکانآذربایجان غربیبوکان
انجمن کوهنوردی دانشگاه بوعلی سیناهمدانهمدان
گروه کوهنوردی کاسپینگیلان آستارا
گروه کوهنوردی کاسپین قزوینقزوین
غارنوردی استان کردستانکردستانسنندج
باشگاه ورزشهای کوهستانی چکاد بروجنچهار محالبروجن
گروه کوهنوردی چکاد فرخ شهرچهار محالفرخ شهر
گروه کوهنوردی چکاد یزدیزد
گروه کوهنوردی چکاوک اصفهاناصفهاناصفهان
گــروه کوهــــنوردی چکـــــــاد بجــنوردخراسان شمالی و رضویبجنورد
گروه کوهنوردی چشمه سفید نقنهچهار محالنقنه (بروجن)
گروه کوهنوردی چیا کردستانکردستانسنندج
گروه کوهنوردی آذرخش کردستانبیجار
باشگاه کوهنوردان کول تاکلرستانخرم آباد
گروه کوهنوردی کو-ورایلامایلام
گروه کوهنوردی دماوندمازندرانبابلسر
گروه کوهنوردی فرهنگ دانیال شوشخوزستانشوش
فتحفارسداراب
گروه كوهنوردي دروازه طبيعت زنگان زنجانزنجان
کوهنوردان آزاد کهگیلویه و بویر احمدکهکیلویه و بویر احمدیاسوج
گروه کوهنوردی دنا کردستانسنندج
گروه کوهنوردی دیار مس کرمانرفسنجان
گروه کوهنوردی دزپارت خوزستاندزفول
باشگاه کوهنوردان آزاد خراسانخراسان شمالی و رضویمشهد
گروه کوهنوردی شهید همت کرجالبرزکرج
گروه کوهنوردی دوبرار لاسم مازندرانآمل
گروه کوهنوردی آفتاب یزدیزدیزد
گروه کوهنوردی دوناالبرزکرج
گروه کوه نوردی درفکگیلان رودسر
انجمن کوه نوردان دورودلرستاندورود
گروه کوهنوردی دومان زنجانزنجان
گروه کوهنوردی آراد خراسان شمالی و رضویبجنورد
گروه کوهنوردی اِئل داغي زنجانزنجانزنجان
باشگاه اسپیلتتهرانتهران
استقلالفارسشیراز
گروه کوهنوردی استر آبادگلستانگرگان
گروه کوهنوردی اورست مازندرانآمل
گروه كوهنوردي فجرالزهرا(س)اصفهاناصفهان
فرازاصفهانآران و بیدگل
گروه کوهنوردی فراز خراسان شمالی و رضوینیشابور
گروه کوهنوردی فراز                                 گیلانرشت
گروه کوهنوردی فراز گیلانلاهیجان
گروه کوهنوردی فرهنگ زاهدانسیستان و بلوچستانزاهدان
گروه کوخنوردی فارس بام اقلیدفارساقلید
گروه کوهنوردی فاتحان کویر اردکانیزداردکان
گروه کوهنوردی - باشگاه فرهنگی ورزشی پاس بویین میاندشتاصفهان بویین میاندشت
گروه کوهنوردی جمبوشهرجم
گروه کوهنوردی فرهنگ سولدوزآذربایجان غربینقده
گــــروه کوهـــــنـــوردی گدوک گیلانصومــعـــه سـرا
گروه کوهنوردی قافلانتی میانهآذربایجان شرقیمیانه
گشت سنگیزدیزد
گروه کوهنوردی شهرداری بجنوردخراسان شمالی و رضویبجنورد
گروه کوهنوردی زاگرسخوزستاناهواز
گروه کوهنوردی قندیل سنندجکردستانسنندج
گروه کوهنوردی آرشمازندرانبهشهر
گروه کوهنوردی فرهنگیان آبیک قزوینآبیک
گروه كوهنوردي پايدار مرکزیاراک
گروه کوهنوردی کارکنان دانشگاه تفرشمرکزیتفرش
گروه کوهنوردی یاران همدانهمدانهمدان
كوهنـوردان سايپاتهرانتهران
گروه کوهنوردی نشاط شادی مراغهآذربایجان شرقیمراغه
گلستانفارسشیراز
گروه کوهنوردی گلگشت طبیعت اصفهاناصفهاناصفهان
گروه كوهنوردي ودوچرخه سواري سحر گلپايگاناصفهانگلپایگان
گروه کوهنوردی 80 الیگودرزلرستانالیگودرز
گروه کوهنوردی وترایلامایلام
گــــروه کوهنـــــــوردی فرهنـــگ قمقم
گروه کوهنوردی تخت جمشید ساوه(یاقوت سابق)مرکزیساوه
گروه کوهنوردی زاگرسکرمانشاهپاوه
گروه کوهنوردی سبز تمیشهگلستانکردکوی
گروه کوهنوردی هخامنش کرمانشهربابک
گروه کوهنوردی« کولگ»ایلامصالح آباد
انجمن کوهنوردان همدانهمدانهمدان
گروه کوهنوردی و گردشگری هم‌گامتهرانتهران
گروه کوهنوردی و گردشگری هم‌گامکهکیلویه و بویر احمدیاسوج
گروه کوهنوردی فیکس چهار محالفارسان
گروه کوهنوردی صداوسیمای مرکز کرمانکرمانکرمان
گروه کوهنوردان آذربایجان شرقیآذربایجان شرقیتبریز
گروه کوهنوردی همنورد تهرانتهران
گروه کوهنوردی همنورد صفهاصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی همنورد حاجی آباد خراسان جنوبیزیرکوه
گروه كوهنوردي وطبيعت گردي هامون اصفهاننجف آباد
روه کوهنوردی هامونالبرزکرج
گروه کوهنوردی همسفرخراسان شمالی و رضویقوچان
گروه کوهنوردی هرابرزتهرانتهران
گروه كوهنوردي حياتزنجانزنجان
بر فراز طبیعتخراسان جنوبیبیرجند
گروه کوهنوردی هدایت     خراسان شمالی و رضوینیشابور
گروه کوهنوردی هلگورد پیرانشهرآذربایجان غربیپیرانشهر
گروه کوهنوردی همت شمیرانتهرانشمیران
گروه کوهنوردی هنجسلرستانکوهدشت
گروه کوهنوردی فرهنگیان شهرستان ابرکوهیزدابرکوه
گروه كوهنوردي بانوان هما خراسان شمالی و رضوینیشابور
تیم سنگنوردی Sulduz Climbersآذربایجان غربینقده
گروه کوهنوردی آیدینخوزستانرامهرمز
انجمن کوهنوردان ایرانایلامایلام
گروه غارنوردی نقش جهان اصفهاناصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی دانشگاه آزاد اسلامی (داور)گیلانرشت
گروه کوهنوردی ایساتیس مازندرانرامسر
گروه دخانیاتتهرانتهران
انجمن کوهنوردی دانشگاه علم و صنعت ایرانتهرانتهران
گروه کوهنوردی شهرک پردیس جمبوشهرجم-عسلویه
گروه کوهنوردی طبیعت خراسان شمالی و رضویمشهد
انجمن فرهنگی ورزشی جوانان کویر آران و بیدگلاصفهانآران و بیدگل
گروه کوهنوردی جاوید مازندرانبهشهر
گروه کوهنوردی تاراز خوزستاناهواز
گروه کوهنوردی جوپار کرمانکرمان
پراواصفهانمبارکه
گروه کوهنوردی کانونفارسمحلات
گروه کوهنوردی کانون یزدیزد
گروه کوهنوردی کانون محلاتمرکزیمحلات
گروه کوهنوردی کادوس پره سرگیلان
گروه کوهنوردی کادوسیان گیلانتالش
گروه كوهنوردي كهبد چهار محالبروجن
گروه کوهنوردی کهکشانخوزستاندزفول
گروه کوه نوردی و صعود های ورزشی کالاهو مازندرانتنکابن
گروه کوهنوردی کلوان فارسداراب
باشگاه کوهنوردان یافتهلرستانخرم آباد
گروه کوهنوردی کل وز ایلامایلامایلام
گروه کوهنوردی کمتال سردرودآذربایجان شرقیسردرود
گروه کوهنوردی کانون بازنشستگان-کانون کوهالبرزکرج
روه کوهنوردی کرکس اصفهاناصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی کارونخوزستاناهواز
کوه و کوهنوردی شهرستان کاشمرخراسان شمالی و رضویکاشمر
گروه كوهنوردي كاوه مرکزیاراک
گروه کوهنوردی کاوهلرستانبروجرد
گروه کوهنوردی جانبازان نفت گچسارانکهکیلویه و بویر احمدگچساران
خانه کوه نوردان بوشهرقدس-گناوه
خانه کوهنوردان چالوسمازندرانچالوس
گروه کوهنوردی کاشی خزر             گیلان
انجمن غارنوردان و غارشناسان ايرانيان خراسان شمالی و رضویمشهد
گروه کوهنوردی اسپادانا چهار محالوستای دورک (بخش ناغان)
گروه کوهنوردی امرداد خوزستاناهواز
گروه كوهنوردي كيان مرکزیاراک
گروه گردشگري ـــــ کوهنوردی تاریاناخوزستاناهواز
گروه کوهنوردی کیان هرمزگانبندر عباس
کانون کوهنوردان گیلانگیلانرشت
انجمن کوهنوردی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهرانتهران
کوهستان آستاراگیلاناستارا
گروه كوهنوردي مهربانک کشاورزیتهرانتهران
گروه کوهنوردی مهر بانک کشاورزیسمنانسمنان
گروه کوهنوردی رهنوردان بیجارکردستانبیجار
گروه کوهنوردی کهگیلویهکهکیلویه و بویر احمدیاسوج
گروه کوهنوردان جوانتهراناسلام شهر
موسسه كوهنوردان خراسان رضويخراسان شمالی و رضویمشهد
گروه کوهنوردی حضرت رسول اکرم(ص)اصفهانخمینی شهر
گروه کوهنوردی واسکی ذوب آهن اصفهاناصفهاناصفهان
سیمرغ نوراباد دلفانلرستاندلفان
گروه كوهنوردي دانشگاه آزاد اراكمرکزیاراک
گروه کوهنوردی شهدای میشخاص ایلاممیشخاص
گروه کوهنوردی نورکرمانشاهپاوه
گروه کوه نوردی‌ عقاب خراسان(دنا-زردکوه)خراسان شمالی و رضویبجنورد
گروه کوهنوردى کوهستانمازندرانتنکابن 
امید کوهستانگیلانرودسر
باشگاه کوهنوردی نشاط کوهستانلرستانبروجرد
انجمن کوهنوردی دانشگاه فردوسیخراسان شمالی و رضویمشهد
گروه كوهنوردي شركت آب منطقه اي ايلامایلامایلام
گروه کوهنوردی شرکت آب منطقه ای کرمانکرمانکرمان
گروه کوهنوردی سروش سلامتی سگزآبادقزوینسگزآباد(بوئین زهرا)
انجمن کوهنوردی سقزکردستانسقز
گروه کوهنوردی آسمان تفتیزدتفت
پتروشيمي اراك (كوه پا)مرکزیاراک
گروه کوهنوردی ژیار کردستانسنندج
گروه كوهنوردي كوهسار مازندرانلاهیجان
گروه کوهنوردی کوهسارالبرزکرج
گروه کوهنوردی موسسات تحقیقات کشاورزی کرجالبرزکرج
گروه کوهنوردی افقاصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی دامون شهرکردچهار محالشهركرد
گروه کوهنوردی سيمرغ قزوينقزوینقزوین
کوهیاران پارسفارسشیراز
گروه کوهنوردی کوهیارخراسان شمالی و رضویبجنورد
گروه کوه نوردی خرمشهرخوزستانخرمشهر
فرهنگ سرای طاوسیهفارسشیراز
اردیبهشتفارسکازرون
گروه کوهنوردی و گردشگری کوپال اصفهاناصفهاناصفهان
گروه کوه نوردی کوروش شمیرانتهرانشمیران
کانون کوهنوردان فولاد خوزستانخوزستاناهواز
گروه کوهنوردی دره شهرایلامدره شهر
گروه كوهنوردي دانشگاه پيام نور قمقمقم
کوهنوردی یزد شیرکوهیزدیزد
گروه سنگ نوردی لوکوموتیو سولدوزآذربایجان غربینقده
گروه کوهنوردی ماهان یزدیزد
گروه کوهنوردی، گردشگری محبوب سمنانسمنانسمنان
گروه کوهنوردی سبد داغی ماکوآذربایجان غربیماکو
گروه کوهنوردی مانا(بیمارستان بوکان)آذربایجان غربیبوکان
گروه کوهنوردی سروشتهرانتهران
گروه کوهنوردی آراز مرندآذربایجان شرقیمرند
گروه کوهنوردی مرداویجگیلان سیاهکل
گروه کوهنوردی مارکشهکرمانراور
انجمن کوهنوردان مهابادآذربایجان غربیمهاباد
گروه کوهنوردی دانشگاه آزاد اسلامی مرندآذربایجان شرقیمرند
گروه کوهنوردی کوهپیمایی مهرآوران نکامازندراننکا
گروه كوهنوردي مهريرانخراسان جنوبیبیرجند
گروه کوهنوردی مهر اراکمرکزیاراک
گروه کوهنوردی مهرآذربایجان تبریزآذربایجان شرقیتبریز
گروه کوهنوردی مهرگان کرمانکرمان
گروه کوهنوردی مهرگانمازندرانبابلسر
گروه طبیعت گردی مهرگان زنجانزنجانزنجان
مهرفارسمرودشت
سیلپ - seelp .::گروه كوه‌ نوردی مهرورزان قزوينقزوینقزوین
گروه کوهنوردی وطبیعت گردی  اداره یکل اموزش فنی حرفه ای استان یزدیزدیزد
کارکنان دانشگاه علوم پزشکیفارسشیراز
گـروه کـوهـنـوردی مـی سـی نـوخراسان شمالی و رضویمشهد
میعاد(بانوان)فارسشیراز
گروه کوهنوردی مبارزاصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی معین(بانوان)گیلانآستانه اشرفیه
گروه کوهنوردی باران تویسرکانهمدانتویسرکان
گروه کوهنوردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنتهراندماوند
باشگاه بلنداي كوهستانخراسان جنوبیبیرجند
گروه کوهنوردی نخچیرایلامایلام
گروه کوهنوردی نمه چال دلیرمازندرانچالوس
گروه کوهنوردی نمه چال دلیرمازندراننوشهر 
گروه کوه نوردی نارون گلستانگرگان
گروه کوهنوردی و سنگ نوردی نارون گلستانگرگان 
گروه کوهنوردی نستوح همدانهمدانهمدان
گروه کوهنوردی فجر ، کمیته بانوانمرکزیاراک
گروه کوهنوردی ناتشکوه                              گیلان املش
گروه کوهنوردی نگین البرز کرجالبرزکرج
گروه کوهنوردی نیزواسمنانسمنان
گروه کوهنوردی فرهنگیان شهرستان شفتگیلانشفت
گروه کوهنوردی نشاطمازندرانبابل
گروه كوهنوردي دخانيات مازندران مازندران
گروه کوهنوردی سیکل ترکیبی کرمانکرمان
باشگاه کوهنوردی اوجخراسان شمالی و رضویمشهد
گروه کوهنوردی اوجچهار محالفرخ شهر
گروه كوهنوردي اوخانگیلانرشت
گروه کوهنوردی امیدآذربایجانآذربایجان شرقیتبریز
باشگاه کوهنوردان امید کرمانکرمان
گروه کوهنوردی اوراز کامیارانکردستانکامیاران
گروه کوهنوردی محمد اورازاصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی عروج تهرانتهران
گروه کوه نوردی اُرس سالوکخراسان شمالی و رضویبجنورد
گروه كوهنوردي سبلان استانداريزنجانزنجان
اوچ اوغلانآذربایجان غربیخوی
گروه کوهنوردی اوج لرستانلرستانالیگودرز
گروه کوهنوردی اوجالانگیلان آستارا
گروه کوهنوردی پدیدهسمنانشاهرود
کوهنوردی پاژینکردستانبانه
گروه كوهنوردي پاكوبگلستانگرگان
گروه کوهنوردی کوهستانگلستان مینودشت 
گروه کوه نوردی پردیس صفه اصفهاناصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی پرراسبوشهربرازجان
پارسهبوشهربرازجان
گروه کوهنوردی پرستوتهرانتهران
پایا(نظام مهندسی   ساختمان)فارسشیراز
گروه کوهنوردی پیام همنورد جنوب - مخابراتهرمزگانبندر عباس
گروه کوهنوردی اداره مخابرات شهرستان طبسخراسان جنوبیطبس
گروه کوهنوردی اداره مخابرات شهرستان طبسیزدطبس
گروه کوهنوردی پیام مخابرات چهار محالشهركرد
گروه كوهنوردي پيام زردكوه چهار محالشهركرد
گروه کوهنوردی پرشیا بوشهربرازجان
گروه کوهنوردی آسمان البرزالبرزکرج
باشگاه ورزشی پیوند سبز بیرجندخراسان جنوبیبیرجند
انجمن کوهنوردی دانشگاه خلیج فارس بوشهربوشهربوشهر
گروه کوهنوردی پیشگام گرگانگلستانگرگان
گروه کوهنوردی پوراالبرزکرج
گروه كوهنوردي پوياي مشهدخراسان شمالی و رضویمشهد
باشگاه کوهنوردی پویان همدانهمدانهمدان
پویا(سازه نورد سابق)فارسکازرون
گروه کوهنوردی و صعودهای ورزشی راگاتهرانری
گروه كوهنوردي رهاداصفهاناصفهان
گروه كوهنوردي پرواز مرکزیاراک
باشگاه كوهنوردي راهيان سبزخراسان شمالی و رضویمشهد
گروه کوهنوردی شباهنگ لرستانخرم آباد
باشگاه کوهنوردی باران همداناسدآباد
انجمن کوهنوردان ایرانکردستانسنندج
گروه کوهنوردی اقتدارقمقم
باشگاه کوهنوردی راسخاصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی ریبوار پاوهکرمانشاهپاوه
گروه کوهنوردی رسالتخراسان شمالی و رضویبجنورد
گروه کوهنوردی صبا مرندآذربایجان شرقیمرند
گروه کوهنوردی سه یران پاوهکرمانشاهپاوه
گروه کوهنوردی سیوانایلامایلام
انجمن کوهنوردی کارکنان دانشگاه صنعتی سهندآذربایجان شرقیتبریز
گروه کوهنوردی سهند مرندآذربایجان شرقیمرند
گروه کوهنوردی سحر مرندآذربایجان شرقیمرند
گروه کوهنوردی سحرمازندرانرامسر
گروه کوهنوردی سلامت کوهستان دانشگاه علوم پزشکی یاسوجکهکیلویه و بویر احمدیاسوج
گروه کوهنوردی سالارخوزستاناندیمشک
گروه کوهنوردی سالار یزد (کسنویه)یزدیزد
گروه کوهنوردی صالح شمیران (محله درکه)تهرانشمیران
گروه کوهنوردی بانوان سماء شهرستان بهشهرمازندرانبهشهر
گروه سامرند نقدهآذربایجان غربینقده
گروه کوهنوردی سرابان ناصفهانطنز
گروه کوهنوردی ساوالان (بانوان مرند)آذربایجان شرقیمرند
گروه کوهنوردی ساوالان میاندوآبآذربایجان غربیمیاندوآب
گروه کوهنوردی اسپانتا مازندرانبابل
گروه کوهنوردی رهروالبرزکرج
باشگاه کوه نوردی سبکاد خراسان شمالی و رضویمشهد
سیمرغ تراکمهفارسلامرد
گروه کوهنوردی الپکرمانسیرجان
گروه کوهنوردی شباهنگتهرانتهران
گروه کوهنوردی آذرخش مرکزیدلیجان
گروه کوهنوردی شهباز شازندمرکزیشاه زند
گروه کوهنوردی شهباز یزدیزدیزد
گروه کوهنوردی شاهین قمقم
گروه کوهنوردی شاه جهان شیروانخراسان شمالی و رضویشیروان
کوهنوردی و سنگنوردی دیواندرهکردستاندیواندره
گروه کوهنوردی شاردوکرمانراور
دانشگاه صنعتی شریفتهرانتهران
گروه کوهنوردی شادابخوزستاندزفول
گروه کوهنوردی شهریارتهرانشهریار
گروه كوه نوردي شناز اهواز (بانوان)خوزستاناهواز
گروه کوهنوردی شیبارولرستانخرم آباد
انجمن کوهنوردی و اسکی دانشگاه شیرازفارسشیراز
گروه کوهنوردی آدینه تهران - کوهستانتهرانتهران
گروه كوهنوردي شاهين مرکزیاراک
گروه کوهنوردی شهید هادی محبیتهرانتهران
گروه کوهنوردی باتوان فرهنگی دزفولخوزستاندزفول
گروه کوهنوردی سیالان اصفهاناصفهانشاهین شهر
گروه کوهنوردی سیمرغ سمنانسمنان
شیب 45 درجهفارسشیراز
دربارهگروه کوهنوردی صُبَح تفتانسیستان و بلوچستانزاهدان
گروه کوهنوردان آزاد صفهاصفهاناصفهان
وبلاگگروه کوهنوردی سماموس گیلانرودسر
گروه کوهنوردی سُهاتهرانتهران
گروه کوهنوردی اسپادانااصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی و طبیعت گردی اسپیلت قزوینقزوینقزوین
گروه کوهنوردی آسمان (گروه ورزش های ویژه)تهرانتهران
گروه تامین اجتماعیتهرانتهران
کوهنوردی صباخراسان شمالی و رضوینیشابور
گروه کوهنوردی شرکت مس آذربایجان(سونگون)آذربایجان غربی
گروه کوهنوردی تارازاصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی تاشار خوزستانرامهرمز
طبیعت دوستفارسشیراز
گروه کوهنوردی دانشجویان تبریزآذربایجان شرقیتبریز
تکجت:تیم کوهنوردی جانبازان تفرشمرکزیتفرش
گروه کوهنوردی سهند مراغهآذربایجان شرقیمراغه
باشگاه كوهنوردي تاركخراسان جنوبیبیرجند
گروه کوهنوردی تاراز چهار محالشهركرد
گروه کوهنوردي تاراز چهار محالفارسان
گروه کوهنوردی شیدا چهار محالشهركرد
گروه کوهنوردی طرلان گلستانگرگان
گروه تسنیم کویراصفهانآران و بیدگل
گروه كوهنوردي تواناخراسان شمالی و رضویمشهد
گروه کوهنوردی فرهنگی ورزشی تواناقزوینقزوین
گروه کوهپیمایی تاوریژآذربایجان شرقی
خانه کوه نوردان تهرانتهرانتهران
گروه كوهنوردي تهرانتهرانتهران
گروه کوهنوردی طبرستان جوان بابل مازندرانبابل
گروه کوهنوردی بانوان طوفانخوزستان ایذه
گروه کوهنوردی قائمهمدانتویسرکان
گروه کوهنوردی یوتاب دزفول (بانوان)خوزستاندزفول
گروه کوهنوردی سیمان ارومیهآذربایجان غربیارومیه
گروه کوهنوردی k2 ارومیهآذربایجان غربیارومیه
گروه کوهنوردی استادان و کارکنان دانشگاه تبریزآذربایجان شرقیتبریز
کوهنوردی دانشجويان دانشگاه تهرانتهرانتهران
باشگاه کوهنوردی شهید واعظی زاده کرمانکرمان
کوهنوردان وره رز تاکستانقزوینتاکستان
گروه کوهنوردي وارنا گیلانلاهیجان 
گروه كوهنوردي وتوسقمقم
گروه کوهنوردی بانوان دانشگاه علوم پزشکی کرمانکرمانکرمان
گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه
گروه كوهنوردي هفتادقله مرکزیاراک
باشگاه کوهنوردی آفاق گلستانگرگان
گروه کوهنوردی سندانزنجانخرم دره
گروه کوهنوردان اهوازخوزستاناهواز
گروه کوهنوردی پرواز گلپایگاناصفهانگلپایگان
گروه کوهنوردی علمدارتهرانتهران
گروه کوهنوردی علم تبریزآذربایجان شرقیتبریز
کانون کوهنوردان البرز مازندرانآمل
گروه كوهنوردي البرز پاجی مازندرانساری 
گروه ماهیگیری الوندتوراصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی اماوندکرمانکرمان
گروه کوهنوردی آنادانا همدانهمدانهمدان
گروه کوهنوردی آراداصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی آرش کمانگیر مازندرانبابل
گروه کوهنوردی و غارشناسی آرش سنندجکردستانسنندج
گروه کوهنوردی ارویل سلماسآذربایجان غربیسلماس
گروه كوهنوردي وپياده روي بانوان آربابا کردستانبانه
گروه کوهنوردی آریاگیلانبندرانزلی
گروه کوهنوردی آسماریخوزستان اهواز
انجمن کوهنوردی پلی تکنیک تهرانتهرانتهران
گروه کوهنوردی اواکرمانشاهکرمانشاه
گروه کوهنوردی آوا گلستانگرگان
گروه کوهنوردی آویشن کرمانکرمانکرمان
گروه کوهنوردی آذرداغ فرهنگیان میاندوآبآذربایجان غربیمیاندوآب
گروه کوهنوردی اژکهناصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی بابک تبریزآذربایجان شرقیتبریز
گروه کوهنوردی شاهین اراک *بانوان*مرکزیاراک
کانون کوهنوردی و طبیعت گردی برگ جهانتهرانتهران
باشگاه بینالودخراسان شمالی و رضوینیشابور
گروه كوهنوردي كاسپين مازندرانمحمودآباد 
گروه كوهنوردي چكاد اصفهان اصفهاناصفهان
باشگاه کوهنوردی چکاد خراسان شمالی و رضویمشهد
گروه کوهنوردی چکاد کمالانگلستانعلی آباد
کوهنوردی چکاد ساریمازندرانساری 
گروه کوهنوردی چلیشا خراسان شمالی و رضویچناران
گروه کوهنوردی مهرگانقمقم
گروه کوهنوردی مروارید     خراسان شمالی و رضوینیشابور
باشگاه کوهنوردی و اسکي دماوندتهرانتهران
گروه کوهنوردی دره داران گلستان
گروه کوهنوردی دنای اصفهاناصفهاناصفهان
شهید عباس دوران (بانوان)فارسلارستان
گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستانگلستان
گروه کوهنوردی اورست زنجانزنجان
گروه کوهنوردی فام ایرانچهار محالبروجن
گروه کوهنوردی و گردشگری فام ایران بروجنچهار محالبروجن
گروه کوهنوردی فراز آبیکقزوینآبیک
گروه کوهنوردی فرازفارسلارستان
گروه کوهنوردی فراز زنجانزنجان
گروه كوهنوردي فراز چهار محالشهركرد
گروه کوهنوردی فرهنگ شهرستان بیجارکردستانبیجار
گروه کوهپیمایی جوانی لمترمازندرانرامسر
گروه کوهنوردی انزان گز غربیگلستانبندرگز
گروه کوهنوردي هومهخراسان جنوبیبیرجند
گروه کوهنوردی قاف مازندرانساری
گروه کوهنوردی قاف ساریسیستان و بلوچستان
گروه كوهنوردي قاجر قروهکردستانقروه
گروه کوهپیمائی گیلانا            گیلانرشت
گروه کوهنوردی آناهیتا کنگاورکرمانشاهکنگاور
گروه کوهنوردی آذربایجانآذربایجان شرقیتبریز
گروه کوهنوردی هلال احمر (ارمان) کنگاورکرمانشاهکنگاور
گروه کوهنوردی فرهنگ زنجانزنجانزنجان
باشگاه کوهنوردی دماوند گرگانگلستانگرگان
گروه کوهنوردی صباح استان گلستانگلستانگرگان
گروه كوهنوردي شقايق چهار محالشهركرد
گروه کوهنوردی بلندامازندرانساری
گروه کوهپیمایی قوشاداغ اهرآذربایجان شرقیاهر
گروه کوهنوردی پروازاصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی شهرستان آبیکقزوینآبیک
گروه کوهنوردی راخ کرمانشاهصحنه
گروه سنگ نوردی شهرستان دیواندرهکردستاندیواندره
گروه کوهنوردی دماوندگیلانرشت
گروه کوهنوردی هامون سیستان(گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی زابل)سیستان و بلوچستانزابل
گروه کوهنوردی و صخره نوردی هراز آملمازندرانآمل
گروه هلال مهرقمقم
گروه فرامرزان هرمزگانبستک
سایتگروه کوهنوردی هورامان زنجانزنجانزنجان
گروه کوهنوردی و طبیعت گردی ایران البرزتهرانتهران
گروه کوهنوردی ایرن مهر زاهدانسیستان و بلوچستانزاهدان
گروه کوهنوردی جهانبین چهار محالشهركرد
سپیدارفارسجهرم
گروه کوهنوردی جمشیدایلامایلام
گروه کوهنوردی صیاد ماکوآذربایجان غربیماکو
گروه کوهنوردی کبیرکوهایلامدره شهر
گروه کوهنوردی کژوان بانوان کردستانسنندج
کانون کوهنوردان استان گلستانگلستانگرگان
باشگاه کوهنوردی کاویانخراسان شمالی و رضویمشهد
گروه خانه کوه نوردان کرج البرزکرج
خانه كوهنوردان كرمانکرمانکرمان
گروه کوهنوردی صبا(هرات)یزدهرات (خاتم)
گروه کوهنوردی خزر مازندرانچالوس
گروه کوهنوردی کیان مازندراننوشهر
كانــون كوهنـــوردی فرهنگســــــرای بهمنتهرانتهران
شهید شاکریفارسلارستان
گروه کوهنوردی وکوه گشت صبااصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی کلکچالتهرانتهران
کوهستان سردآذربایجان شرقیتبریز
باشگاه کوهنوردی کوه سانتهرانتهران
کانون کوهنوردان اورازآذربایجان غربیمهاباد
گروه کوهنوردی لِرامازندرانآمل
کاویار«نگهبان کوه»لرستان
گروه کوهنوردی لوزان                                          گیلاناملش  
گروه كوهنوردي كاهار كرجالبرزکرج
گروه کوهنوردی مهر اراکمرکزیاراک
گروه کوهنوردی دانشجویان مهر مرکزیاراک
گروه کوهنوردی مهرقمقم
گروه كوه‌ نوردی مهرورزان قزوینقزوین
گروه کوهنوردی متروتهرانتهران
گروه کوهنوردی میگونتهرانشمیران
گروه كوهنوردي سحر مهابادآذربایجان غربیمهاباد
گروه کوهنوردی فجر مرکزیاراک
گروه کوهنوردی مرجانهرمزگان
گروه کوهنوردی و طبیعت گردی نمونهتهرانتهران
گروه کوه نوردی البرز سبز ::البرزکرج
گروه کوهنوردی نیشامازندرانآمل
گروه کوهنوردی دماوندقزوینقزوین
گروه كوهنوردي اوراز تهرانتهران
گروه کوهنوردی اوشیدا سیستان و بلوچستانزاهدان
گروه کوهنوردی اوج کرمانرفسنجان
گروه کوهنوردی اوکسینخوزستاناهواز
محمد اورازفارسلارستان
گروه كوهنوردي پرنيخاصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی پارس شمیرانتهرانشمیران
گروه کوهنوردی پرواز کرجالبرزکرج
گروه كوهنوردي پيامخراسان شمالی و رضوینیشابور
باشگاه کوهنوردی پیامالبرزهشتگرد
رد پافارسشیراز
گروه کوهنوردی میلادتهرانتهران
گروه کوهنوردی سادوایمازندرانساری
گروه كوهنوردي صفا  گلستانگنبد كاووس
باشگاه کوهنوردی سامانهمدانهمدان
گروه کوهنوردی صنعت مرندآذربایجان شرقیمرند
گروه کوهنوردی ساوالان سردرودآذربایجان شرقیسردرود
گروه کوهنوردی ساوالان داغیآذربایجان شرقیمیانه
کوه نوردان ساوهمرکزیساوه
گروه كوهنوردي پاسارگاد سیستان و بلوچستانزاهدان
گروه کوهنوردی ملکانخراسان شمالی و رضوی تربت حیدریه
گروه کوهنوردی سپهر           گیلانرشت
باشگاه کوهنوردی شقایقالبرزکرج
گروه کوهنوردی هپکو اراکمرکزیاراک
باشگاه فرهنگی ورزشی شیرازجوانفارسشیراز
گروه کوهنوردی هامون خوزستانشوشتر
سیمرغفارسجهرم
گروه کوهپیمایی و اسپورت کوهستان       اصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی تفتانسیستان و بلوچستانزاهدان
باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی تارک خراسان جنوبیبیرجند
گروه کوهنوردی مخابرات استان البرزالبرزکرج
گروه کوهنوردی سبکادچهار محالفرخ شهر
گروه كوهنوردی پامچال تاكستان (تات)قزوینتاکستان
گروه کوهنوردی تیلار       گیلانرشت
گروه کوهنوردی توسکاگلستانگرگان
كانون كوهنوردان اوراز نقده (سولدوز)آذربایجان غربینقده
گروه کوهنوردی اوجالان داغ سرابآذربایجان شرقیسراب
گروه کوهنوردی زنده روداصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی یاران تبریزآذربایجان شرقیتبریز
گروه کوهنوردی یاران همدانهمدانهمدان
گروه کوهنوردی زاگرس همدانهمدانهمدان
گروه کوهنوردی زربن گلستانرامیان 
گروه کوهنوردی زرین دلیرمازندرانچالوس
گروه كوهنوردی بانوان شریف یزدیزدیزد
گروه کوهپیمایی یاماج تبریزآذربایجان شرقیتبریز
گروه کوهگشت یاران فولاد مبارکهاصفهانمبارکه
یاران مهرفارسشیراز
گروه کوهنوردی یارانخراسان شمالی و رضویمشهد
گروه کوهنوردی یاشاسهندیمآذربایجان غربیارومیه
گروه کوهنوردی یاوران کوهاصفهاناصفهان
زاگرسفارساقلید
باشگاه کوهنوردی و گردشگری کوچلرستانخرم آباد
انجن کوهنوردان زنجانزنجانزنجان
گروه کوهنوردی زریوان گلستانآزادشهر
گروه کوهنوردی زیبادلان تفرشمرکزیتفرش
گروه کوهنوردی زلان مزرعه کتولگلستانعلی آباد
گروه کوهنوردی، غارنوردی و دوچرخه سواری کوهستان کهرامکرمانکرمان
گروه كوهنوردي كيامك تبریزآذربایجان شرقیتبریز
گروه کوهنوردی شاهین مازندرانجویبار
گروه کوهنوردی طلوع کرمانشاه کرمانشاهکرمانشاه
گروه کوهنوردی البرز                      گیلانرشت
گروه کوهنوردی استقلال شیرازفارسشیراز
باشگاه كوهنوردي شهيد تواناگلستانگرگان
ابفا فارسفارسشیراز
احد(مديريت تامين اجتماعي)فارسشیراز
ارش(بانوان)فارسشیراز
اریوبرزن(بانوان)فارسشیراز
ازادگانفارسکازرون
استقلال(بانوان)فارسشیراز
انجمن کوهنوردان خرم ابادلرستانخرم آباد
انجمن کوهنوردی دانشگاه هرمزگانهرمزگانبندر عباس
اوا(بانوان)فارسشیراز
ایراهستانفارسلارستان
آرش بوشهربرازجان
آسماناصفهان
آلام کال(بانوان)فارساقلید
باشگاه فرهنگی ورزشی چکاد اشترانلرستانازنا
باشگاه كوهنوردي مهر خراسان جنوبیبیرجند
باشگاه کوه نوردی پایوران خراسان شمالی و رضویمشهد
باشگاه کوهنوردان آرش تهرانتهرانتهران
باشگاه کوهنوردی بانوان ایثار - مشهد تبلیغخراسان شمالی و رضویمشهد
باشگاه کوهنوردی گاشولرستانخرم آباد
بامداداصفهانزرین شهر
بامداد(بانوان)فارسشیراز
بانوان کویراصفهاناصفهان
برادران شهید کاوسی فرفارسشیراز
بهار(بانوان)فارسکازرون
پارسه زرقانفارسشیراز
پارسه زرقان(بانوان)فارسشیراز
پویا(بانوان)فارسکازرون
پویندگانفارسکازرون
پیشتازان دماونداصفهاناصفهان
تارمفارسي ريز
تارم (بانوان)فارسني ريز
تندرفارسفسا
توکاریلاصفهاناصفهان
جانبازانبوشهربرازجان
چکادفارساباده
حداد کاشاناصفهانکاشان
خورشیداصفهاناصفهان
دارابگردفارسداراب
دنا(بانوان)فارساباده
ردپا(بانوان)فارسشیراز
سپهرفارسشیراز
سهند بوشهربرازجان
سور نا (بانوان)   فارساستهبان
سیاحت گشت اتحاداصفهان
شمع سحراصفهان
شیب 45 درجه(بانوان)فارسشیراز
صبا اصفهان
صعودگروههای کوهنوردی شهرستان کامیاراکردستانکامیاران
صلا اصفهانخمینی‌شهر
طبیعت دوست(بانوان)فارسشیراز
عامر فین کاشاناصفهانکاشان
عقاب  شیرازفارسشیراز
غدیراصفهاناصفهان
فانوسبوشهربرازجان
فتح بوشهربرازجان
فتح (بانوان)فارسداراب
فجر الزهرااصفهان
فراز بوشهربرازجان
فراز پیمایانفارسزریندشت
فرهنگبوشهربرازجان
فرهنگفارسشیراز
قائم کاشاناصفهانکاشان
كوهنوردان قيصريه هيئت كوهنوردي شهرستان مسجدسليمانخوزستانمسجد سلیمان
کارکنان دانشگاه شیرازفارسشیراز
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی(بانوان)فارسشیراز
کارکنان منطقه 5 گازفارسشیراز
کانون بازنشستگان صنعت نفت فارسفارسشیراز
کانون کوهنوردی و دوچرخه سواری کهبدتهرانتهران
کهبدفارساستهبان
کهبدصفهاصفهاناصفهان
کـوچاصفهاناصفهان
کوهیاران(بانوان)فارسشیراز
گروه  کوهنوردی ساوالان                    گیلان رشت
گروه  کوهنوردی فرهنگ                       گیلانرحیم آباد  
گروه بانوان ابرارخراسان شمالی و رضوینیشابور
گروه كوه نوردي باران گنبدگلستانگنبدکاووس
گروه كوهنوردي ارغوان هشتگردالبرزهشتگرد
گروه كوهنوردي بابكزنجانزنجان
گروه كوهنوردي پويا لرستانخرم آباد
گروه كوهنوردي پيشوا مهابادآذربایجان غربیمهاباد
گروه كوهنوردي دانشگاه اميركبيرتهرانتهران
گروه كوهنوردي دانشگاه تهران(پرسنل)تهرانتهران
گروه كوهنوردي دانشگاه زنجانزنجانزنجان
گروه كوهنوردي دانشگاه علوم پزشكي كردستانکردستانسنندج
گروه كوهنوردي سلو اروميهآذربایجان غربیارومیه
گروه كوهنوردي سيمرغزنجانزنجان
گروه كوهنوردي شركت آب و فاضلاب استان كهگيلويه و بوير احمدکهکیلویه و بویر احمد
گروه كوهنوردي شركت مخابرات استان تهرانتهرانتهران
گروه كوهنوردي گلسار فرديس كرجالبرزکرج
گروه كوهنوردي معراجالبرزکرج
گروه كوهنوردي نروا مازندرانساري 
گروه كوهنوردي نيروگاه كرمانکرمانکرمان
گروه كوهنوردي همنورد باغرانخراسان جنوبیبیرجند
گروه كوهنوردی فراز شهرداری چالوسمازندرانچالوس
گروه کارگران پارس خزر                    گیلان
گروه کوه نوردی فرازتهرانتهران
گروه کوه نوردی مهرگانخوزستانرامهرمز
گروه کوهپیمائی گیلساگیلان رشت
گروه کوهپیمائی وارش         گیلان رشت
گروه کوهنوردان مروارید بوشهر بوشهربوشهر
گروه کوهنوردی احد قوچانخراسان شمالی و رضویقوچان
گروه کوهنوردی اداره کل زندانهاکهکیلویه و بویر احمدیاسوج
گروه کوهنوردی ارشاصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی ارنت همدانهمدانهمدان
گروه کوهنوردی ارومانفارساستهبان
گروه کوهنوردی اشا کرمانکرمان
گروه کوهنوردی البرزگیلان بندرانزلی
گروه کوهنوردی البرزمازندرانفریدونکنار
گروه کوهنوردی الرگ دیزان طالقانالبرزطالقان
گروه کوهنوردی اوخانگیلانرشت
گروه کوهنوردی اورست 77لرستانبروجرد
گروه کوهنوردی ایران مهر   سیستان و بلوچستانزاهدان
گروه کوهنوردی ایلدیرمآذربایجان شرقیآذرشهر
گروه کوهنوردی آبدانان بنارایلامآبدانان
گروه کوهنوردی آدرنالیناصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی آذرجوان تبریزآذربایجان شرقیتبریز
گروه کوهنوردی آراد                       گیلان رشت
گروه کوهنوردی آرشسیستان و بلوچستانزاهدان
گروه کوهنوردی آرش خراسان شمالی و رضوینیشابور
گروه کوهنوردی آرش                                                    گیلانرشت
گروه کوهنوردی آرش کماندار مازندرانآمل
گروه کوهنوردی آرمان سپیدقمقم
گروه کوهنوردی آفتاب بروجنچهار محالبروجن
گروه کوهنوردی آلالهیزدیزد
گروه کوهنوردی بانوان بامدادلرستانبروجرد
گروه کوهنوردی بانوان پاییزخراسان شمالی و رضوینیشابور
گروه کوهنوردی بانوان پیشگامخراسان شمالی و رضوینیشابور
گروه کوهنوردی بانوان کوهسارخراسان شمالی و رضوینیشابور
گروه کوهنوردی بانوان مریان             گیلانرشت
گروه کوهنوردی بانوان نرگسخوزستانبهبهان
گروه کوهنوردی بانوان همیارخراسان شمالی و رضویبجنورد
گروه کوهنوردی بسیج سپاه قائم (عج)سمنانسمنان
گروه کوهنوردی بسیج صـدا و سیـمای مرکز سمنانسمنانسمنان
گروه کوهنوردی بسیجان شرکت آبفا ر شهرستان پلدخترلرستانپل دختر
گروه کوهنوردی بيمارستان امام خمينیگلستانبندر ترکمن
گروه کوهنوردی پارسیان   سیستان و بلوچستانزاهدان
گروه کوهنوردی پرستاران گرگانگلستانگرگان
گروه کوهنوردی پرواز  سیستان و بلوچستان ایرانشهر
گروه کوهنوردی پژواک گیلانرشت
گروه کوهنوردی پیشروخراسان شمالی و رضوینیشابور
گروه کوهنوردی پیشکوه مازندرانتنکابن 
گروه کوهنوردی تنکامازندرانتنکابن
گروه کوهنوردی جاویدمازندرانبهشهر
گروه کوهنوردی چابهار     سیستان و بلوچستانچابهار
گروه کوهنوردی چکادگیلان رشت
گروه کوهنوردی چیا بجنوردخراسان شمالی و رضویبجنورد
گروه کوهنوردی حیدریون یزد (سفیر آریا )یزدیزد
گروه کوهنوردی خلیج پارسبوشهرکنگان
گروه کوهنوردی خورشیدآذربایجان غربیارومیه
گروه کوهنوردی دالاپرآذربایجان غربیارومیه
گروه کوهنوردی دانشخراسان شمالی و رضوینیشابور
گروه کوهنوردی دانش تهرانتهرانتهران
گروه کوهنوردی دانشگاه آزاد نیشابور        خراسان شمالی و رضوینیشابور
گروه کوهنوردی دانشگاه پیام نور الیگودرزلرستانالیگودرز
گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستانزاهدان
گروه کوهنوردی دخانیات رشت     گیلانرشت
گروه کوهنوردی دلشدگان گنابادخراسان شمالی و رضویگناباد
گروه کوهنوردی دماونداصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی دنا                             گیلانرشت
گروه کوهنوردی راتا خوزستان خوزستان
گروه کوهنوردی زاگرس چهار محالشهركرد
گروه کوهنوردی زبران                         گیلان رودسر
گروه کوهنوردی سپنتااصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی سپیدارمازندراننکا
گروه کوهنوردی سفید کوه زاگرسلرستانخرم آباد
گروه کوهنوردی سفیر سلامت اصفهانسمیرم 
گروه کوهنوردی سلطانآذربایجان شرقیآذرشهر
گروه کوهنوردی سماموس           گیلان رودسر
گروه کوهنوردی سیمین دخت     سیستان و بلوچستانزابل
گروه کوهنوردی سینااصفهانآران و بیدگل
گروه کوهنوردی شاهوار گلستانگرگان
گروه کوهنوردی شبکه بهداشت دلفانلرستاندلفان
گروه کوهنوردی شركت پارس تابلوتهرانتهران
گروه کوهنوردی شرکت آبفا سیستان و بلوچستانسیستان و بلوچستانزاهدان
گروه کوهنوردی شهرداری نیشابور خراسان شمالی و رضوینیشابور
گروه کوهنوردی شهید علیرضا فیاضیخراسان شمالی و رضویگناباد
گروه کوهنوردی شیوراهرآذربایجان شرقیاهر
گروه کوهنوردی صعود               گیلانرشت
گروه کوهنوردی طلوع زنجانزنجان
گروه کوهنوردی فجر شاه نشینتهرانتهران
گروه کوهنوردی فراز یزدیزد
گروه کوهنوردی فراز دماوندتهرانتهران
گروه کوهنوردی فرهنگ مهر ناحیه ۳قمقم
گروه کوهنوردی فولاد نیشابور    خراسان شمالی و رضوینیشابور
گروه کوهنوردی قمر بنی هاشم    سیستان و بلوچستانزاهدان
گروه کوهنوردی کانون بازنشستگانتهرانتهران
گروه کوهنوردی کانون مهندسین چالوسمازندرانچالوس
گروه کوهنوردی کاوه                                  گیلان رشت
گروه کوهنوردی کاوه آزادهمدانملایر
گروه کوهنوردی کلار چهار محالبروجن
گروه کوهنوردی کندلوستهرانتهران
گروه کوهنوردی کوپالاصفهاناصفهان
گروه کوهنوردی کوروش کبیر           گیلان
گروه کوهنوردی کوهسار      گیلان رستم آباد
گروه کوهنوردی کوهستانگلستان مینودشت     
گروه کوهنوردی کوهستان غربی بروجردلرستانبروجرد
گروه کوهنوردی گامچنگیزدیزد
گروه کوهنوردی لیله کوه                           گیلانلنگرود
گروه کوهنوردی مرکز بهداشت قمقم
گروه کوهنوردی مرکز بهداشت         سیستان و بلوچستانزاهدان
گروه کوهنوردی معراج مازندرانبهشهر
گروه کوهنوردی معرفتخراسان شمالی و رضوینیشابور
گروه کوهنوردی مهتاب خراسان شمالی و رضوینیشابور
گروه کوهنوردی مهرگانیزدیزد
گروه کوهنوردی نسیم صبحسمنانسمنان
گروه کوهنوردی نفت مسجدسلیمانخوزستانمسجد سلیمان
گروه کوهنوردی نمایندگی زیرساخت ایلام واداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعاتایلامایلام
گروه کوهنوردی هفت خوان کرجالبرزکرج
گروه کوهنوردی هلالآذربایجان شرقیآذرشهر
گروه کوهنوردی هم طنابلرستانخرم آباد
گروه کوهنوردی همنوردسمنانسمنان
گروه کوهنوردی همنوردشوش دانیالخوزستانشوش
گروه کوهنوردی یخارمازندرانبابلسر
گروه کوهنوردی یخار گلستانگرگان
گروه همنوردخوزستانبهبهان
گل گشت طبیعتاصفهاناصفهان
گلستان (بانوان)فارسشیراز
لایت بهارستاناصفهان
مرصاداصفهان
مهر(بانوان)فارسمرودشت
مهرگان (بانوان)فارسکازرون
میثاق اصفهانفریدون شهر
میعاد اصفهاناصفهاناصفهان
هلال بختگانفارسنی ریز
هلال مهر بختگان(بانوان)فارسنی ریز
همنورداصفهاناصفهان
یاران کاشاناصفهانکاشان
یاران مهر(بانوان)فارسشیراز
مطالب محبوب
پاکوب در شبکه های اجتماعی
اینستاگرام پاکوب تلگرام پاکوب فیس بوک پاکوب
نوشته های تازه