کوه های ایران

لیست کوه های ایران به تفکیک استان و ارتفاع

نام کوهارتفاع (متر)رشته‌کوهشهرستان/شهراستان
اغ داغ3321رشته‌کوه‌های آذربایجاناردبیل
قله آق‌داغ۳۳۰۳ (۳۲۵۰)اردبیل
خروس لواردبیل
سبلان4811اردبیل
عجم3009اردبیل
قولی داشی2250صلوات داغی مغاناردبیل
قولی داشیاردبیل
اصلان داغ3814رشته‌کوه زاگرس مرکزیفریدون‌شهراصفهان
ایلوک3200رشته‌کوه زاگرساصفهان
تسیخهاصفهان
تیرچه علویجه4500رشته‌کوه زاگرساصفهان
داراب شاه3920رشته‌کوه دالان کوهداراناصفهان
دره غول3500رشته‌کوه زاگرساصفهان
دری3950رشته‌کوه زاگرسفریدون‌شهراصفهان
سفیدکوه3482رشته‌کوه زاگرساصفهان
سورهاصفهان
سه‌طبله3669رشته‌کوه زاگرساصفهان
سیاهکوه3250رشته‌کوه زاگرساصفهان
سیخه3250رشته‌کوه زاگرساصفهان
سید محمداصفهان
شاهان‌کوه4050رشته‌کوه زاگرسفریدون‌شهراصفهان
صفهاصفهان
فردان3960رشته‌کوه زاگرسفریدون‌شهراصفهان
قبلهاصفهان
کرکس3895مرکزینطنزاصفهان
کلاه‌قاضیاصفهان
کودالان3915رشته‌کوه زاگرساصفهان
کوه سوره3550رشته‌کوه زاگرساصفهان
کوه قبله3550رشته‌کوه زاگرساصفهان
کوه مارک3501رشته‌کوه زاگرسفریدون‌شهراصفهان
کوه هشتاد3904رشته‌کوه زاگرسفریدون‌شهراصفهان
کوه دیدسری3660رشته‌کوه زاگرسفریدون‌شهراصفهان
گلستان‌کوهاصفهان
لاشوماصفهان
مارکاصفهان
هشتاداصفهان
دینار کوهرشته‌کوه زاگرسایلام
قلاقیرانایلام
کاچایلام
کبیرکوه3050ایلام
مانشتایلام
آغ داغآذربایجان شرقی
اکوز داغیآذربایجان شرقی
اوریانآذربایجان شرقی
بزقوش3306آذربایجان شرقی
چاخارآذربایجان شرقی
سهند3707مراغه - تبریزآذربایجان شرقی
علمدار3155آذربایجان شرقی
علی باشی2157جلفاآذربایجان شرقی
عون بن علیآذربایجان شرقی
قبله داغ3210رشته‌کوه‌های اذربایجانآذربایجان شرقی
قره داش2870رشته‌کوه‌های آذربایجانآذربایجان شرقی
قره گز3347آذربایجان شرقی
قوشه‌داغ3149رشته‌کوه سبلانآذربایجان شرقی
کمتال3153کوه‌های میشوشهرستان جلفاآذربایجان شرقی
کیامگی داغ3347رشته‌کوه‌های اذربایجانآذربایجان شرقی
کوه اورین3650خویآذربایجان غربی
برده زردآذربایجان غربی
بلقیسآذربایجان غربی
پیر محمدآذربایجان غربی
تخت سلیمان4659منطقه تخت سلیمانآذربایجان غربی
ته ره غه2227بوکانآذربایجان غربی
چله‌خانه2550رشته‌کوه‌های آذربایجانآذربایجان غربی
دالانپرآذربایجان غربی
دوپازاآذربایجان غربی
سیاه کوه3450آذربایجان غربی
غزان2350رشته‌کوه‌های الله اکبرآذربایجان غربی
قازان2650آذربایجان غربی
قره داغ3776آذربایجان غربی
کاپری2488آذربایجان غربی
کلتگه2345زاگرسبوکانآذربایجان غربی
کوشکآذربایجان غربی
نالشکنآذربایجان غربی
ملک هلان3100رشته‌کوه‌های الله اکبرآذربیجان غربی
گنبدنمکی1450دشتیبوشهر
مندبوشهر
بازارکتهران
توچال3960البرز مرکزیتهران
خلنوالبرز مرکزیتهران
زرین کوه3452تهران
سه‌پایهتهران
کلک‌چالتهران
لوارکتهران
لیچهتهران
مزراتهران
گردونکوه4402منطقه تخت سلیمانتهران و البرز
تهران، البرز،
پیرغریبچهارمحال و بختیاری
جهان بینچهارمحال و بختیاری
زردکوه4221کوه‌های زاگرسچهارمحال و بختیاری
سالدارانچهارمحال و بختیاری
سیاسردچهارمحال و بختیاری
آلا داغ3210خراسان
آهنگران2831خراسان
الله اکبر2804خراسان
نای بند3009خراسان
باغران2612بیرجندخراسان جنوبی
سبزکوه2757خراسان جنوبی
قلعه فردوسخراسان جنوبی
کوه بارانخراسان رضوی
بینالود3211کوه‌های آلاداغخراسان رضوی
کپه‌داغخراسان رضوی
شاه جهان3350رشته‌کوه آلاداغشیروانخراسان شمالی
قرمزیخراسان شمالی
قنبرخراسان شمالی
قورخودخراسان شمالی
کل‌داغخراسان شمالی
کیسمارخراسان شمالی
گنهخراسان شمالی
سالن‌کوه2650زاگرسدزفولخوزستان
سیروک3100زاگرسباغملکخوزستان
سورون3300زاگرسباغملکخوزستان
منگشت3200رشته کوههای زاگرس - منگشتباغملک و ایذهخوزستان
بلقیس3332رشته‌کوه‌های اذربایجانزنجان
بوتالی2623زاگرسابهرزنجان
تکه قیه سیزنجان
جهان داغیزنجان
خیرالمسجدزنجان
قیدارزنجان
کوه سرخسمنان
بزمان3503سیستان و بلوچستان
تفتان3941سیستان و بلوچستان
خواجه (اوشیدا)690سیستان و بلوچستان
ملک سیاه کوهسیستان و بلوچستان
بل3943رشته‌کوه زاگرساقلیدفارس
کمارج1697فارس
نورو2085فارس
آق داغ2878قزوین
خشچال4180البرز غربیقزوین
رامند2583رامنددانسفهانقزوین
قزوین و سمنان
قله برف انبار3200قم
آبیدر2526زاگرسسنندجکردستان
بدر3350زاگرسقروهکردستان
بنفشه2370سقزکردستان
جاقل2730سقزکردستان
چهل چشمه3173کردستان
3173کردستان
سراج الدینکردستان
کبود سوارکردستان
امیرالمؤمنین3071زاگرس مرکزیرفسنجانکرمان
باغ بالا3775کرمان
باغ شاه2723رابُرکرمان
بحر آسمان3876جیرفتکرمان
بند کیواز2048رابُرکرمان
پلوار4200کرمان
جوپار4135کرمان
حاجی زاغیه2071رابرکرمان
خبر3859بافتکرمان
دالخونی دکل3262زاگرس مرکزیسیرجان - پاریزکرمان
سیاه کوهکوه‌های مرکزی ایرانسیرجانکرمان
کوشاه4040لاله زاررابرکرمان
قافل2915کوه‌های مرکزی ایرانسیرجانکرمان
قبله3368کرمان
کلوک گاو2380رابرکرمان
کلاهی3011زاگرس مرکزیسیرجانکرمان
کنار1984رابرکرمان
گوشک3333بافتکرمان
لاله زار4351لاله زاررابرکرمان
ماران3400رشته‌کوه ایران مرکزیرابرکرمان
منسار3232زاگرس مرکزیسیرجانکرمان
میخانه2362رابرکرمان
هزار4501هزارکرمان
هنزا4085کرمان
یشم3754زاگرس مرکزیبردسیرکرمان
امرولهزاگرس مرکزیصحنهکرمانشاه
پراو3357رشته‌کوه زاگرسکرمانشاهکرمانشاه
دالاهو2850رشته‌کوه زاگرسکرند غربکرمانشاه
دالاخانی سهیل3350رشته کوه زاگرسسنقروکلیاییکرمانشاه
شاهو3390رشته‌کوه زاگرسپاوهکرمانشاه
حوض دال4311زاگرس - دناسی سختکهکیلویه و بویر احمد
دنا4409کوه‌های زاگرسکهگیلویه و بویراحمد
درفک۲۷۵۰ یا ۲۷۳۳رشته‌کوه البرز غربیگیلان
سماموس3678رشته‌کوه البرزگیلان
اشتران کوه4150رشته‌کوه زاگرسازنالرستان
بابا هوردورودلرستان
بزکن2650دلفانلرستان
تمندرلرستان
شیربرفیرشته‌کوه زاگرسبروجردلرستان
قالی کوه4390رشته‌کوه‌های زاگرس مرکزیالیگودرزلرستان
کازینستانلرستان
لرستان
کلشفی2700زاگرس مرکزیروستاهای برجک و آقداشلرستان
گرین3645زاگرسدلفانلرستان
میش پرورلرستان
ویلکشهرستان الیگودرزولرستان
ویلو3030شهرستان الیگودرزولرستان
هشتاد پهلو2979لرستان
آزاد کوه4355البرز مرکزیمازندران
امامزاده قاسم2510ارتفاعات ایلمستانمازندران
امیری3950رشته‌کوه‌های البرزآملمازندران
خرونرو3652البرزسوادکوه-ساریمازندران
دماوند5671کوههای البرز میانیآملمازندران
عبرت4010البرز مرکزیآمل/روستای نوامازندران
کوری کنآملمازندران
کهار4108البرز شمالیمازندران
سیالان4250البرز غربیمازندران و قزوین
البرز]]رشته‌کوه‌های البرزمازندران، گیلان،
آلا داغمرکزی
الوند لکان3096رشته‌کوه زاگرس مرکزیروستای لکان(خمین)مرکزی
بیشه علی2800پیش کوه‌های زاگرس مرکزیخمینمرکزی
تخت رستم1318مرکزی
شهباز3300زاگرسشازندمرکزی
کلکمرکزی
حلواهرمزگان
فارغان3267هرمزگان
گنو2347هرمزگان
الوند3574رشته‌کوه زاگرس مرکزیهمدانهمدان
قزل ارسلان3250زاگرس مرکزی کوهستان الوندتویسرکانهمدان
گریهمدان
شیرکوه4075رشته‌کوه زاگرستفتیزد
آتشکوه3850البرز مرکزی
آردیچ
آسماری
آسمان دول
آسمان سرا
آسمان کوه
آق بابا
آهن کوه
ادیو
اربط داغ
اسحاق
اسفراین
(قله سن بران)
اشگار
اناران
انبوه
اوته
اوچ مازو
اوزون بلاغ
اوغان
اولیا
اونجلیق
بابا تپه سی
باجگون
باشوان
بدبخت کوه
برآفتاب
برآهنگ
برده رش
بزدان
بغرو داغ
بنا کیله
بوقاتی
بونیکن
بهارک
بیان
بیستونرشته‌کوه زاگرسبیستون
پازنان
پاشلو
پدگی
پشت کوه
پشته کوه
پشمی
پلنگ باسان
پلنگ کوه
پنج انگشت
پنج خرد
پنجه علی
پهنه‌حصار
پیر محمود
پیر یوسف
تاف
تالوار
تبریز خاتون
تپیک
تتار کوه
ترجان
تنگ دلفارد
توفنده
تولکه
تونل
جبال حمرین
جمات
جمالی
جنجا
چال داغ
چال قیه
چپ قلو
چرش
چشمه
چلیکان
چناره
چنگ الماس
چور
چلپوق
چهل تن
چهل قانی
چهل نابالغان
حاجی آباد
حسین بک
حسینی
حصار بلاغی
حلوان
حیدره
خان بلاغی
خان خاتون
خبیر
خرگوشان
خرسنگ4100البرز مرکزی
خلیفه
داربید
دارسو
داروان
درب لوئی
دربند
دربند باد
درنیان
دست گرد
دشت کوه
دو بلوطان
دو پشت
دوه سر داغ
دیوان داغ
دهار(ول)3200رشته‌کوه زاگرس
راوندی
رباط
ریپک
ریت کوه
ریزو
زاغ
زرد
زمیاه
زیارتگاه
کوه گوی زنگی2900مرند
ساری داش
سامان چه
سامله
سایدون
سرخ
سرخان
سردلی
سردوئیه
سرکش
سرکوما
سرو
سرهنگی
سریال
سکار
سلطان احمد
سلطان جهانگیر
سلطانی
سمبوران
سندان داغ
سنگ سیاه
سیاه
سیاه بندان
امام زاده عبدالله کوههای منگشت
امام زاده عبدالله کوههای منگشت
شاه البرز4200البرز غربی
شاه‌نشین
شاه ناصر
شاهان
شلت
شمه دشت
شور شیرین
شوه
شیخ
شیخ بزید
شیرز
صفر داغ
عالی ور
عطا کوه
عظیمیه
علم‌کوه4850منطقه تخت سلیمان
علی بیگ لو
علی مک
غزال
غوزی
فرنگ
فینو
قافلانته
قاسم خان
قدمگاه
قراض
قرق داغی
قرمز آبگرم
قره دره
قزل داغ
قشلاق
قلاجه
قلعه ماران
قلنجه
قلی آباد
قندران باشی
رشته‌کوه ارسباران
کت داغی
کتا کوه
کرناسن
کلون‌بستک4200البرز مرکزی
کوچک خرمال
کورکور
کولیته
کولیها
کی نو
گئچی قله‌سیآذربایجان شرقی
گاریش
گبری
گچه
گداریگی
گران
گرمز ناب
گزو
گشتی سر
گک
گل داغ
گل دامن داغ
گلاتوهست
گلاون
گلچین
گوار
گور کوه
گوشکار
گوین
لاشکار
لندر
لونکه
مافارون
ماکوان
مالو
محمود
مرغوب
مست
مسجد میرزا
مشرحات
معارف
ملاداغی2750ابهر
الموقولاغ
مهرچال3920البرز مرکزی
می‌ها
میش داغ
میشو داغ2700مرند
میشون
میناباد
نارو
ناخ
ناسفنده کوه
نباورد
نثار
نخودچال
نرمیق
نسار
نظرگاه
نوا
نیزار
نیلگ
نیوا دره
وازئه
وردلان رنگ
وروشت4100البرز مرکزی
ویزنهار
ولاش3623رشته‌کوه گرین
هنجیس
هودیان
هیزمی
یوسف سیاه
مطالب محبوب
پاکوب در شبکه های اجتماعی
اینستاگرام پاکوب تلگرام پاکوب فیس بوک پاکوب
نوشته های تازه