ارسال اطلاعات برنامه ها

ورود اطلاعات برنامه ها

اطلاعات برگزار کننده

* نام گروه، هیات یا ارگان برگزار کننده برنامه
* استان محل فعالیت گروه
* شهر یا شهرستان محل فعالیت گروه

اطلاعات مربوط به برنامه

* تاریخ شروع برنامه. مثال:1395/03/20
تاریخ شروع برنامه:
سال: 1395
* مدت اجرای برنامه به روز. جهت ممیز از نقطه استفاده گردد. مثال: 1.5
* منطقه و محل اجرای برنامه
* نام سرپرست برنامه یا سرپرست گروه
* شامل پیش کد استان
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 52.4288MB
Sending
مطالب محبوب
پاکوب در شبکه های اجتماعی
اینستاگرام پاکوب تلگرام پاکوب فیس بوک پاکوب
نوشته های تازه